ГОЛОВНАМЕДІА-ЦЕНТРДОКУМЕНТИФінансова звітність за 2019

Фінансова звітність за 2019

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.
Разом зі звітом незалежного аудитора Baker Tilly.

   ЗМІСТ:

ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЗА ПІДГОТОВКУ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ [3]
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА [4]
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН [10]
ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД [12]
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ [14]
ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ [16]
1.Загальна інформація [20]
2.Основа складання фінансової звітності [21]
3.Істотні облікові судження, оцінки та припущення [25]
4.Основні положення облікової політики [28]
5.Основні засоби [37]
6.Запаси [39]
7.Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги [39]
8.Дебіторська заборгованість за виданими авансами, інша поточна дебіторська заборгованість та інші оборотні активи [40]
9.Грошові кошти та їх еквіваленти [41]
10.Власний капітал [41]
11.Довгострокові та поточні забезпечення [42]
12.Процентні кредити банків [42]
13.Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги [43]
14.Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами [43]
15.Інші поточні зобов'язання [44]
16.Податок на прибуток [44]
17.Чистий дохід від реалізації продукції [45]
18.Собівартість реалізованої продукції [45]
19.Інші операційні доходи [45]
20.Адміністративні витрати [45]
21.Витрати на збут [46]
22.Інші операційні витрати [46]
23.Фінансові витрати [46]
24.Інші витрати [46]
25.Умовні, контрактні зобов'язання та операційні ризики [46]
26.Операції з пов'язаними сторонами [48]
27.Цілі та політика управління фінансовими ризиками [49]
28.Справедлива вартість фінансових інструментів [52]
29.Події після звітного періоду [53]