ГОЛОВНАМЕДІА-ЦЕНТРДОКУМЕНТИАнтикорупційна програма

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

ЗАТВЕРДЖЕНО

   Наказом директора

        №325-ОД  

      від «27» 12 »2018

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Державного підприємства

«Житомирський бронетанковий завод»

 

Преамбула

 

Цією Антикорупційною програмою Державне підприємство «Житомирський бронетанковий завод» (далі - Юридична особа) проголошує, що її працівники, посадові особи, керівник у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаним з нею діям (практикам).

 

І.       Загальні положення

 

1.      Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Юридичної особи.

2.      Антикорупційна програма встановлює стандарти та вимоги не нижчі, ніж передбачені Законом України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) та Типовою антикорупційною програмою, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції.

3.      Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених в Законі.

4.      Антикорупційну програму затверджено рішенням (наказом) керівника Юридичної особи після її обговорення з працівниками і посадовими особами Юридичної особи.

5.      Текст Антикорупційної програми перебуває у постійному відкритому доступі для працівників, посадових осіб Юридичної особи, а також для її ділових партнерів. Дана Антикорупційна програма постійно зберігається у Уповноваженого, та у електронній формі на веб-сайті Юридичної особи.

 

II.      Сфера застосування та коло осіб, відповідальних за реалізацію Антикорупційної програми

 

1.      Антикорупційна програма є обов’язковою для виконання усіма працівниками Юридичної особи, включаючи посадових осіб усіх рівнів, керівника.

2.      Антикорупційна програма також застосовується Юридичною особою у її правовідносинах із діловими партнерами, у тому числі органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

3.      Здійснення заходів щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми в межах своїх повноважень провадять:

1)      керівник Юридичної особи (далі - керівник);

2)      посадова особа Юридичної особи, відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми (далі - Уповноважений), правовий статус якої визначається Законом і Антикорупційною програмою;

3)      посадові особи Юридичної особи всіх рівнів та інші працівники Юридичної особи (далі - працівники).

 

III.    Антикорупційні заходи у діяльності Юридичної особи

 

1.      Перелік антикорупційних заходів у діяльності Юридичної особи

1.      Юридична особа забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності.

2.      Антикорупційні заходи включають:

1)      періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності Юридичної особи;

2)      антикорупційні стандарти і процедури у діяльності Юридичної особи.

3.      Основними антикорупційними стандартами і процедурами Юридичної особи є:

1)      ознайомлення нових працівників із змістом Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції;

2)      антикорупційна перевірка ділових партнерів;

3)      обов’язкове дотримання Антикорупційної програми;

4)      критерії обрання ділових партнерів Юридичної особи;

5)      обмеження щодо підтримки Юридичною особою політичних партій, здійснення благодійної діяльності;

6)      механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів;

7)      здійснення Уповноваженим та працівниками функцій щодо запобігання корупції;

8)      процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє службове розслідування і накладення дисциплінарних стягнень;

9)      норми професійної етики та обов’язки і заборони для працівників;

10)    механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;

11)    обмеження щодо подарунків;

12)    нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми.

2.      Періодична оцінка корупційних ризиків у діяльності Юридичної особи

1.      Юридична особа не менше одного разу на рік здійснює внутрішню оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності.

2.      Корупційним ризиком є обґрунтована ймовірність настання події корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення або порушення вимог Антикорупційної програми.

3.      Оцінка корупційних ризиків в Юридичній особі проводиться комісією з оцінки корупційних ризиків (далі - комісія). Порядок діяльності та склад комісії затверджуються керівником. До складу комісії входять Уповноважений (голова комісії), керівники структурних підрозділів Юридичної особи, а також інші працівники, визначені керівником за погодженням з Уповноваженим. Під час проведення оцінки корупційних ризиків за ініціативою Уповноваженого до роботи комісії без включення до її складу можуть залучатися інші працівники Юридичної особи, а також незалежні експерти чи спеціалісти. Уповноважений, з метою недопущення конфлікту інтересів або необ’єктивності у роботі комісії, при розподілі функцій між членами комісії бере до уваги коло їх посадових обов’язків в Юридичній особі.

4.      Метою діяльності комісії є запобігання, виявлення і усунення корупційних ризиків у діяльності учасників, керівника та працівників Юридичної особи.

5.      Корупційні ризики у діяльності Юридичної особи поділяються на внутрішні та зовнішні. Внутрішні корупційні ризики ідентифікуються в організаційно- управлінських, фінансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах діяльності Юридичної особи. Зовнішні корупційні ризики ідентифікуються у діяльності ділових партнерів, у тому числі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, з якими Юридична особа перебуває у ділових правовідносинах.

6.      За результатами ідентифікації корупційних ризиків комісією відповідно до порядку її діяльності здійснюються їхнє визначення та опис, класифікація за категоріями та видами.

7.      За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Юридичної особи комісія готує письмовий звіт, що підписується членами комісії. Звіт складається за формою і структурою, визначеними в порядку діяльності комісії.  Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків подається керівнику, учасникам Юридичної особи і повинен містити:

1)      ідентифіковані корупційні ризики, а також причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють;

2)      оцінку виявлених корупційних ризиків;

3)      пропозиції щодо заходів із запобігання, усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.

Текст звіту надається для ознайомлення працівникам Юридичної особи, а також може бути оприлюднений на веб-сайті Юридичної особи (у разі його наявності).

8.      Якщо під час заходів щодо оцінки корупційних ризиків Уповноважений виявить факт порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником питання проведення внутрішнього службового розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.

3.      Опис антикорупційних стандартів і процедуру діяльності Юридичної особи

1.      З метою формування належного рівня антикорупційної культури Уповноваженим для нових працівників, а також інших осіб, які діють від імені Юридичної особи, проводиться обов’язкове вступне ознайомлення із положеннями Закону України «Про запобігання корупції», Антикорупційної програми та пов’язаних з нею документів.

2.      Положення щодо обов’язковості дотримання Закону України «Про запобігання корупції», Антикорупційної програми включаються до правил внутрішнього трудового розпорядку Юридичної особи, положень про структурні підрозділи, всіх трудових договорів, а також можуть включатися до договорів, які укладаються Юридичною особою.

Примірні форми антикорупційних застережень розробляються Уповноваженим з урахуванням сфер діяльності Юридичної особи.

3.      Ділові партнери Юридичної особи обираються згідно з критеріями, які базуються на прозорості діяльності, конкурентності, якості товарів, робіт і послуг та надійності.

4.      Критерії і процедури відбору ділових партнерів для різних сфер діяльності Юридичної особи розробляє Уповноважений та затверджує керівник.

5.      Уповноважений залучає до антикорупційної перевірки наявних або потенційних ділових партнерів Юридичної особи службу економічної безпеки підприємства з метою оцінки наявності корупційних ризиків. При цьому Уповноважений перевіряє, чи має діловий партнер репутацію суб’єкта, діяльність якого пов’язана з корупцією (навіть за відсутності відповідних судових рішень), та чи не буде діловий партнер використовуватися як посередник для передачі третім особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди.

Антикорупційна перевірка здійснюється відповідно до вимог Антикорупційної програми та  Інструкції про порядок перевірки контрагентів при здійсненні закупівельної діяльності на державному підприємстві «Житомирський бронетанковий завод». Матеріали перевірки зберігаються не менше ніж 5 років.

За результатами антикорупційної перевірки ділового партнера Юридичної особи Уповноважений інформує керівника.

У разі негативної рекомендації Уповноваженого керівник для продовження або початку правовідносин із таким діловим партнером має ухвалити обґрунтоване рішення з цього питання.

6.      Для повідомлення працівниками Юридичної особи про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень (далі - повідомлення) Уповноважений розміщує відповідну інформацію на інформаційних стендах в приміщенні Юридичної особи та на офіційному веб-сайті Юридичної особи. Така інформація повинна містити:

- номер телефону для здійснення повідомлень 067-411-56-15:

- адресу електронної пошти для здійснення повідомлень                        anti-corruption@zhbtz.com;

- години прийому особи, яка уповноважена отримувати усні та письмові повідомлення вівторок - п’ятниця з 13-00 до 17-00.

Уповноважений розробляє типову форму повідомлення (Додаток № 1).

Уповноважений веде реєстр повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми або ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень. Порядок ведення відповідного реєстру затверджується керівником за поданням Уповноваженого.

Строки і порядок розгляду Уповноваженим повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень встановлюються в положенні, затвердженому керівником за поданням Уповноваженого.

 

IV.    Норми професійної етики працівників Юридичної особи

 

1.      Працівники Юридичної особи під час виконання своїх функціональних обов’язків зобов’язані неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки або вимог кодексу корпоративної етики ДК «Укроборонпром».

2.      Працівники Юридичної особи толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а також зобов’язуються не використовувати свої повноваження в інтересах політичних партій та/або політиків.

3.      Працівники Юридичної особи діють об’єктивно, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.

4.      Працівники Юридичної особи сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують функціональні обов’язки, рішення

або підконтрольні, а також не допускають зловживань та неефективного використання коштів і майна Юридичної особи.

5.      Працівники Юридичної особи не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх функціональних обов’язків, крім випадків, встановлених законом.

6.      Працівники Юридичної особи, незважаючи на особисті інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва Юридичної особи, якщо вони становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам або суперечать законодавству.

7.      Працівники Юридичної особи самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.

У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які працівник Юридичної особи вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це безпосереднього керівника, або керівника Юридичної особи та Уповноваженого.

 

 

V.      Права і обов’язки працівників (крім Уповноваженого) Юридичної особи

 

1.      Керівник, працівники та інші особи, що діють від імені Юридичної особи, мають право:

1)      надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної програми;

2)      звертатися до Уповноваженого за консультаціями щодо виконання Антикорупційної програми та роз’ясненнями щодо її положень.

2.      Керівник, працівники Юридичної особи зобов’язані:

1)      дотримуватися відповідних вимог Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею внутрішніх документів, а також забезпечувати практичну реалізацію Антикорупційної програми;

2)      виконувати свої безпосередні обов’язки з врахуванням інтересів Юридичної особи;

3)      невідкладно інформувати Уповноваженого, керівника Юридичної особи про випадки порушення вимог Антикорупційної програми (або про випадки підбурювання до таких дій), вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками Юридичної особи або іншими фізичними або юридичними особами, з якими Юридична особа перебуває або планує перебувати у ділових відносинах;

4)      невідкладно інформувати в порядку, визначеному Антикорупційною програмою, про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

5)      утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю Юридичної особи;

6)      не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю Юридичної особи.

3.      Працівникам та керівнику Юридичної особи забороняється:

1)      використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;

2)      використовувати будь-яке майно Юридичної особи чи її кошти в приватних інтересах;

3)      вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв’язку із здійсненням своїх посадових обов’язків, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та Юридичною особою;

4)      організовувати, бути посередником або особисто здійснювати будь-які готівкові або безготівкові платежі чи розрахунки з діловими партнерами Юридичної особи, якщо такі платежі чи розрахунки не передбачені чинним законодавством;

5)      впливати прямо або опосередковано на рішення працівників Юридичної особи з метою отримання        будь-якої   матеріальної       або

нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та Юридичною особою;

6)      вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють інших працівників, керівника Юридичної особи до порушення вимог Закону чи Антикорупційної програми.

4.      Після звільнення або іншого         припинення         співробітництва з

Юридичною особою особі забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію (конфіденційну), яка стала їй відома у зв’язку з виконанням своїх повноважень, договірних зобов’язань, крім випадків, встановлених законом.

5.      Вимагання, прохання, одержання подарунків для себе чи третіх осіб від

юридичних або фізичних осіб працівниками, керівником Юридичної особи (безпосередньо або через інших осіб) у зв’язку із   виконанням своїх повноважень або своїм становищем та пов’язаними з цим можливостями не допускаються.

Працівники, керівник можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність (наприклад, подарунки у вигляді сувенірної продукції, пригощення їжею та напоями, запрошення на розважальні заходи, відшкодування транспортних витрат та проживання в готелі), крім випадків, передбачених у пункті 5 цього розділу, якщо вартість таких подарунків не перевищує 2 мінімальні заробітні плати.

Передбачене цим пунктом обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

даруються близькими особами;

одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

У разі виявлення подарунка, щодо якого існує заборона у його одержанні, у службовому приміщенні, а також у разі надходження пропозиції подарунка працівники, керівник Юридичної особи зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, вжити таких заходів:

1)      відмовитися від пропозиції;

2)      за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

3)      залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників Юридичної особи;

4)      письмово повідомити про пропозицію Уповноваженого та безпосереднього керівника (за наявності) або керівника Юридичної особи.

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт,  який  підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та Уповноваженим або її безпосереднім керівником чи керівником Юридичної особи. У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок         виявляє особа, яка є керівником Юридичної особи або Уповноваженим, акт про виявлення такого майна підписує ця особа або особа, уповноважена на виконання обов’язків керівника Юридичної особи у разі його відсутності.

6.      Працівники, керівник, а також особи, які діють від імені Юридичної особи, утримуються від пропозиції подарунків державним службовцям, народним депутатам України, депутатам місцевих рад, їх близьким особам, фактичним    або потенційним         діловим партнерам, їх працівникам або представникам, а також від будь-якої іншої поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю Юридичної особи.

Подарунки можуть бути дозволені у випадках, коли вони відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність і їх вартість не перевищує встановлені законом розміри.

Загальну політику Юридичної особи щодо пропозицій подарунків від імені Юридичної особи в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність визначає керівник із врахуванням вимог законодавства.

7.      Про кожен факт пропозиції подарунка або отримання подарунка в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність працівники, керівник Юридичної особи протягом одного робочого дня письмово повідомляють Уповноваженого за встановленою ним формою ( додаток №2).

 

VI.    Права і обов’язки Уповноваженого та підпорядкованих йому працівників

 

1.      Уповноважений Юридичної особи призначається її керівником відповідно до законодавства про працю та установчих документів Юридичної особи.

2.      Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки.

3.      Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа за наявності обставин, визначених частиною третьою статті 64 Закону.

4.      Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, зазначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону, а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю Юридичної особи.

У разі виникнення обставин несумісності Уповноважений у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов’язаний повідомити про це керівника Юридичної особи з одночасним поданням заяви про розірвання трудового договору за власною ініціативою.

5.      Уповноважений може бути звільнений з посади достроково у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 64 Закону.

Уповноважений може бути звільнений з посади з ініціативи керівника Юридичної особи за умови надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції. Порядок надання такої згоди затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 07 жовтня 2016 року № 74, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2016 року за № 1542/29672.

6.      Про звільнення особи з посади Уповноваженого керівник Юридичної особи письмово повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції протягом двох робочих днів та забезпечує невідкладне подання нової кандидатури на вказану посаду.

7.      Головними завданнями Уповноваженого є підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції в Юридичній особі.

8.      Уповноважений реалізує свої права і обов’язки безпосередньо. До виконання своїх функцій Уповноважений може залучати (за згодою керівника) інших працівників Юридичної особи".

9.      Здійснення Уповноваженим своїх функцій в Юридичній особі є незалежним. Втручання у діяльність Уповноваженого з боку працівників, керівника, ділових партнерів Юридичної особи, а також інших осіб забороняється.

Забороняється покладення на Уповноваженого обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень, визначених Законом і Антикорупційною програмою, чи обмежують виконання ним повноважень.

10.    Керівник Юридичної особи зобов’язаний:

1)      забезпечити Уповноваженому належні матеріальні та організаційні умови праці;

2)      сприяти      виконанню Уповноваженим  функцій, передбачених Законом та Антикорупційною програмою;

3)      оперативно реагувати на письмові та усні звернення, пропозиції та рекомендації Уповноваженого, надані ним в межах реалізації Антикорупційної програми;

4)      за ініціативи Уповноваженого надсилати запити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Уповноваженого завдань.

11.    Уповноважений для виконання покладених на нього завдань зобов’язаний:

1)      виконувати свої функції об’єктивно і неупереджено;

2)      організовувати підготовку внутрішніх документів Юридичної особи з питань формування та реалізації Антикорупційної програми;

3)      розробляти і подавати на затвердження керівника внутрішні документи Юридичної особи з питань, передбачених Антикорупційною програмою;

4)      забезпечувати здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням працівниками, керівником Юридичної особи Закону і Антикорупційної програми;

5)      проводити оцінку результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою;

6)      забезпечувати підготовку звіту про стан виконання Антикорупційної програми;

7)      забезпечувати здійснення співпраці з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

8)      забезпечувати підготовку та подання керівнику пропозицій щодо плану проведення перевірок дотримання вимог Антикорупційної програми;

9)      брати участь у проведенні перевірок та внутрішніх службових розслідувань, які проводяться згідно з Антикорупційною програмою;

10)    брати участь в проведенні періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності Юридичної особи;

11)    забезпечувати формування і ведення реєстрів працівників Юридичної особи, притягнутих до відповідальності за порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

проведених згідно з Антикорупційною програмою антикорупційних перевірок;

проведених згідно з Антикорупційною програмою внутрішніх розслідувань та перевірок;

повідомлень про конфлікт інтересів та про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

12)    організовувати і проводити антикорупційну перевірку ділових партнерів Юридичної особи, спільно зі службою економічної безпеки підприємства;

13)    забезпечувати конфіденційність інформації та захист працівників, які повідомили про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

14)    надавати керівнику, працівникам Юридичної особи роз’яснення та консультації, пов’язані із застосуванням Антикорупційної програми;

15)    забезпечувати інформування громадськості про здійснювані Юридичною особою заходи із запобігання корупції;

16)    брати участь у співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, неурядовими та/або міжнародними організаціями з питань запобігання корупції;

17)    організовувати проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників Юридичної особи з питань, пов’язаних із запобіганням корупції;

18)    брати участь у процедурах добору персоналу Юридичної особи;

19)    забезпечувати взаємодію і координацію між структурними підрозділами Юридичної особи щодо підготовки, забезпечення реалізації та контролю за здійсненням заходів щодо реалізації Антикорупційної програми;

20)    здійснювати інші обов’язки, передбачені Законом, Антикорупційною програмою, трудовим договором.

12.    Уповноважений для виконання покладених на нього завдань має право:

1)      отримувати від працівників, керівника Юридичної особи письмові та усні пояснення з питань, що стосуються покладених на нього повноважень (у тому числі під час проведення періодичної оцінки корупційних ризиків, антикорупційних перевірок ділових партнерів, перевірок, внутрішніх розслідувань та експертизи);

2)      отримувати від підрозділів Юридичної особи інформацію та матеріали (завірені копії фінансових, бухгалтерських та юридичних документів, внутрішню службову кореспонденцію) стосовно діяльності Юридичної особи, у тому числі документи, які стосуються проведення (або участі) закупівель товарів, робіт або послуг, у конкурсах тощо.

У разі необхідності Уповноваженому надається доступ до оригіналів документів, копії яких йому були передані. У випадках недоцільності виготовлення значної кількості копій документів Уповноваженому за рішенням керівника підрозділу можуть передаватися оригінали відповідних документів, які підлягають поверненню ним протягом 7 робочих днів (визначається з дати завершення проведення ним заходу, для якого вони витребувались).

3)      отримувати проекти фінансових, організаційно-розпорядчих документів, договорів для проведення їх перевірки на предмет наявності корупційних ризиків;

4)      отримувати доступ до складських приміщень, виробничих приміщень Юридичної особи, проведення в них контрольних заходів;

5)      отримувати доступ до наявних в Юридичній особі електронних засобів зберігання і обробки даних та у разі необхідності вимагати оформлення відповідних даних на засвідченому паперовому носії;

6)      залучати до виконання своїх функцій за згодою керівника працівників Юридичної особи;

7)      ініціювати направлення запитів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності для отримання від них інформації та матеріалів, пов’язаних з діяльністю Юридичної особи;

8)      ініціювати питання про притягнення працівників, керівника до відповідальності, у тому числі звільнення із займаних посад відповідно до законодавства;

9)      звертатися до керівника з питань реалізації своїх повноважень та виконання обов’язків згідно з положеннями Антикорупційної програми;

10)    здійснювати інші права, передбачені Законом, Антикорупційною програмою, трудовим договором та посадовою інструкцією.

 

VII.   Порядок звітування Уповноваженого перед керівником Юридичної особи

 

1.      Уповноважений не рідше ніж один раз на рік в строки та у порядку, визначені керівником, готує звіт про результати виконання Антикорупційної програми (далі - Звіт).

2.      Звіт повинен включати інформацію щодо:

1)      стану виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою;

2)      результатів впровадження заходів, визначених Антикорупційною програмою;

3)      виявлених порушень вимог Закону, Антикорупційної програми та заходів, вжитих для усунення таких порушень;

4)      кількості та результатів проведених перевірок та внутрішніх службових розслідувань;

5)      фактів перешкоджання належному виконанню Уповноваженим своїх функцій, встановлення для нього необґрунтованих обмежень, випадків втручання у його діяльність з боку третіх осіб;

6)      наявних пропозицій і рекомендацій.

3.      У разі необхідності зміст наданого Звіту додатково обговорюється Уповноваженим із керівником Юридичної особи.

4.      Загальні результати виконання Антикорупційної програми, зазначені у підпунктах 1, 2 пункту 2 цього розділу Антикорупційної програми, розміщуються у загальному відкритому доступі у паперовій та/або електронній формі, а також на веб-сайті Юридичної особи.

 

VIII. Порядок здійснення нагляду, контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів

 

1.      Уповноважений здійснює нагляд і постійний контроль за дотриманням працівниками, керівником Юридичної особи Антикорупційної програми.

2.      Нагляд і контроль за дотриманням Антикорупційної програми здійснюються Уповноваженим у таких формах:

1)      розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

2)      здійснення планових та позапланових перевірок діяльності працівників Юридичної особи щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми;

3)      проведення експертизи організаційно-розпорядчих, юридичних, виробничих та фінансових документів, а також їх проектів.

3.      Якщо під час здійснення нагляду або контролю за дотриманням Антикорупційної програми Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником питання проведення внутрішнього службового розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.

4.      Уповноважений забезпечує організацію здійснення оцінки результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

Для здійснення оцінки Уповноважений має право отримувати у письмовій формі відповідну інформацію від працівників, керівника Юридичної особи про результати реалізації відповідних заходів.

Результати оцінки узагальнюються Уповноваженим у письмовому звіті, який він складає не рідше ніж раз на рік і передає керівнику. Оцінка проводиться за критеріями, визначеними Уповноваженим.

 

IX.    Умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти порушень антикорупційних вимог

 

1.      Працівникам Юридичної особи гарантується конфіденційність їх повідомлень керівнику або Уповноваженому про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень в діяльності інших працівників Юридичної особи та повідомлень про факти підбурення працівників Юридичної особи до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень.

2.      Повідомлення про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, а також повідомлення про факти підбурення працівників Юридичної особи до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути здійснені в усній чи письмовій формі (Додаток №1), за допомогою каналів зв’язку, визначених у Антикорупційній програмі. Повідомлення також можуть здійснюватися працівниками та посадовими особами ділових партнерів Юридичної особи.

Керівник забезпечує цілодобову роботу вказаних каналів зв’язку та їхній захист від зовнішнього втручання і витоку інформації.

3.      Подання завідомо неправдивих повідомлень не допускається.

4.      Повідомлення працівників Юридичної особи про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути анонімними.

Анонімне повідомлення про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень може бути розглянуто лише у випадку, коли наведена у ньому інформація стосується конкретного працівника Юридичної особи або ділових партнерів Юридичної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

5.      Перевірку інформації, викладеної в повідомленні, здійснює Уповноважений, а якщо повідомлення стосується дій самого Уповноваженого - працівник, визначений керівником.

6.      Будь-які дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила Уповноваженого про факти підбурення до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення працівниками чи іншими особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, належать до конфіденційної інформації та охороняються згідно з законом.

Уповноважений та особи, залучені ним до перевірки викладеної у повідомленні інформації, не в праві її розголошувати.

 

X.      Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення

 

1.      Керівник та/або Уповноважений в межах своїх повноважень забезпечують умови для захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні та протидії корупції в Юридичній особі.

2.      Інформація про працівника, який повідомив про ознаки порушення вимог Антикорупційної програми, виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення (далі - викривач), не може бути розголошена, крім випадків, встановлених законом.

3.      Викривача не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівництва іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог антикорупційного законодавства та/або вимог Антикорупційної програми.

4.      У разі витоку конфіденційної інформації про викривача керівник Юридичної особи, Уповноважений за заявою такого працівника або за власною ініціативою повинен невідкладно вжити всіх заходів для уникнення настання негативних наслідків для викривача, пов’язаних з таким розголошенням.

5.      Заходи для захисту викривача визначаються керівником спільно з Уповноваженим і впроваджуються за умови письмової згоди працівника.

 

XI.    Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності працівників

Юридичної особи

1.      Працівники Юридичної особи зобов’язані не пізніше наступного робочого дня з дати, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це свого безпосереднього керівника, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів.

У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у керівника Юридичної особи він письмово повідомляє про це Уповноваженого.

У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у Уповноваженого він письмово повідомляє про це керівника.

2.      Безпосередній керівник особи протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє працівника.

Безпосередній керівник, якому стало відомо про конфлікт інтересів у підлеглого йому працівника, зобов’язаний вжити передбачених законом заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у тому числі у разі самостійного виявлення наявного конфлікту інтересів у підлеглої йому особи без здійснення нею відповідного повідомлення).

3.      Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється за допомогою одного з нижченаведених заходів:

1)      усунення працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті;

2)      встановлення додаткового контролю за виконанням працівником відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;

3)      обмеження у доступі працівника до певної інформації;

4)      перегляду обсягу функціональних обов’язків працівника;

5)      переведення працівника на іншу посаду;

6)      звільнення працівника.

Порядок застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів та його особливості для різних категорій працівників Юридичної особи встановлюються Уповноваженим.

4.      Рішення про врегулювання конфлікту інтересів у діяльності керівника Юридичної особи приймається керівництвом ДК «Укроборонпром».

5.      Працівники Юридичної особи можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтвердних документів безпосередньому керівнику та Уповноваженому. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

 

XII.   Порядок надання працівникам роз’яснень та консультацій Уповноваженим

 

1.      При наявності питань щодо тлумачення окремих положень Антикорупційної програми керівник, працівники Юридичної особи можуть звернутися до Уповноваженого за отриманням усного чи письмового роз’яснення.

2.      Суть звернення щодо надання роз’яснення чи консультації викладається безпосередньо Уповноваженому (у визначені Уповноваженим дні та години особистого прийому) або шляхом направлення на його ім’я службової записки чи надіслання на його електронну адресу письмового звернення у довільній формі.

3.      Уповноважений надає усне роз’яснення під час особистого прийому або у письмовій формі - не пізніше ніж протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

Уповноважений може продовжити строк розгляду звернення, але не більше ніж на 20 робочих днів, про що письмово інформує особу, яка звернулась за роз’ясненням.

4.      Якщо під час надання роз’яснення Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником питання проведення внутрішнього службового розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.

 

XIII. Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання та виявлення корупції в Юридичній особі

 

1.      Підвищення кваліфікації працівників Юридичної особи у сфері запобігання та виявлення корупції здійснюється з метою надання базових знань з питань антикорупційного законодавства, підвищення рівня виконання вимог Антикорупційної програми, формування антикорупційної культури, а також виховання нетерпимості до корупції.

2.      Підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до затвердженого керівником Юридичної особи тематичного плану-графіка на рік, який готується Уповноваженим.

Підвищення кваліфікації повинно передбачати як заходи для всіх працівників Юридичної особи, так і окремі заходи для керівника та/або засновників (учасників) Юридичної особи.

Тематика та форма заходів (семінари, лекції, практикуми, тренінги тощо) із підвищення кваліфікації визначаються Уповноваженим з урахуванням:

1)      пропозицій керівника, керівників структурних підрозділів;

2)      результатів оцінки впровадження заходів Антикорупційної програми;

3)      результатів періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності Юридичної особи;

4)      результатів внутрішніх службових розслідувань;

3.      Облік проведених заходів із підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції, а також облік присутніх на заходах здійснюється Уповноваженим.

 

XIV. Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення Антикорупційної програми

 

1.      У разі наявності інформації, що свідчить про ознаки порушення працівниками вимог Антикорупційної програми, здійснюються такі заходи:

1)      призначається у встановленому розділом XV Антикорупційної програми порядку внутрішнє службове розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення;

2)      за наявності достатніх підстав за результатами внутрішнього розслідування керівник накладає дисциплінарне стягнення відповідно до закону.

2.      Дисциплінарні стягнення накладаються керівником на працівників Юридичної особи відповідно до норм законодавства про працю.

 

XV.   Порядок проведення внутрішніх службових розслідувань

 

1. У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення Антикорупційної програми працівником Юридичної особи або ознак вчинення працівником Юридичної особи корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень Уповноважений повідомляє про це керівника, який вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми керівником або ознак вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення Уповноважений повідомляє про це керівництво ДК «Укроборонпром», яке вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

У разі надходження повідомлення або виявлення фактів про вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми керівник вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

2.      За умов, передбачених пунктом 1 цього розділу, керівник зобов’язані вжити таких заходів:

1)      протягом 2 днів ініціювати проведення внутрішнього службового розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення Антикорупційної програми або корупційне чи пов’язане з корупцією правопорушення;

2)      за результатами проведення внутрішнього службового розслідування застосувати дисциплінарне стягнення до винних осіб, якщо для цього є підстави;

3)      за результатами внутрішнього службового розслідування визначити способи усунення причин і наслідків порушення, якщо таке мало місце, а також забезпечити заходи щодо запобігання таким діям у майбутньому;

4)      у разі виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, за вчинення якого передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, негайно інформувати про це спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

3.      Внутрішнє службове розслідування проводиться лише у випадках, коли надана або виявлена інформація стосується конкретних осіб та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Внутрішнє службове розслідування призначається керівником і здійснюється комісією відповідно до Регламенту проведення внутрішніх службових розслідувань на  ДП «Житомирський бронетанковий завод», затвердженого  керівником.

До складу комісії обов’язково включається Уповноважений, за винятком випадків, коли розслідування призначається за наслідками виявлення фактів чи отримання інформації про вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми.

Строк проведення розслідування не повинен перевищувати 30 днів.

Матеріали проведених внутрішніх службових розслідувань зберігаються в архіві Уповноваженого не менше 5 років.

У разі якщо за результатами внутрішнього службового розслідування на Уповноваженого накладається дисциплінарне стягнення, про це письмово повідомляється Національне агентство з питань запобігання корупції у дводенний строк з дати його накладення.

 

XVI. Порядок внесення змін до Антикорупційної програми

 

1.      Керівник Юридичної особи забезпечує організацію механізмів зворотного зв’язку та інші внутрішні процеси, спрямовані на підтримку та постійне вдосконалення Антикорупційної програми.

2.      Зміст Антикорупційної програми може бути переглянутий за результатами:

1)      звіту про оцінки корупційних ризиків у діяльності Юридичної особи;

2)      здійснення нагляду і контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів;

3)      аналізу практики виконання Уповноваженим своїх посадових обов’язків;

4)      проведення Уповноваженим анкетування, обговорення та консультацій

із працівниками, керівником, засновниками (учасниками) Юридичної особи, а також з діловими партнерами Юридичної особи щодо удосконалення Антикорупційної програми.

3.      Ініціатором внесення змін до Антикорупційної програми може бути Уповноважений, а також керівник, працівники Юридичної особи.

4.      Пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми подаються Уповноваженому, який їх вивчає та систематизує. Раз на рік Уповноважений надає керівнику узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, які надійшли, та надає свої рекомендації щодо їх врахування або відхилення.

5.      Керівник, отримавши від Уповноваженого узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, ініціює проведення їх відкритого обговорення трудовим колективом.

У випадках, коли Уповноважений наполягає на терміновому внесенні певних змін до Антикорупційної програми, керівник у найкоротший строк, але не пізніше 10 днів з дати надходження таких пропозицій, ініціює проведення відповідного обговорення.

6.      У результаті схвалення пропозицій працівниками (трудовим колективом) Юридичної особи керівник своїм наказом затверджує відповідні зміни до Антикорупційної програми, які є її невід`ємною частиною .

 

Уповноважена особа з питань запобігання 

та протидії корупції                                                                      

   Ступак С.М.

 

 

Додаток №1

до Антикорупційної програми

Державного підприємства

«Житомирський бронетанковий завод»

 

 

Типова форма повідомлення

 

 

Уповноваженому з питань запобігання корупції

Державного підприємства
«Житомирський бронетанковий завод»

тел.________________, вул. Дружби народів, 1,

смт. Новогуйвинське, Житомирська обл., 12441

 

_________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові заявника)

 

___________________________________________

(поштова адреса заявника та контактний телефон)

 

________________________________

(електронна адреса заявника)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

 

про факти порушення Антикорупційної програми

Державного підприємства «Житомирський бронетанковий завод» ,

вчинення корупційних або пов'язаних з корупціею правопорушень

 

1.      Суть звернення (опис фактів корупційного правопорушення):

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.      Прошу провести перевірку викладених у цьому повідомлені фактів та вжити відповідних заходів до порушників.

Додатки: (копії документів, що підтверджують викладені факти).

 

 

 

 «__»____________20__ р.                                                                                                                                               /підпис/                                                                                                                                     ПІБ

 

 

Додаток №2

до Антикорупційної програми

Державного підприємства

«Житомирський бронетанковий завод»

 

 Форма повідомлення про отримання подарунка

 

Прізвище ім’я по-батькові  ___________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                           

День, місяць, рік народження_________________________________________________________________________________________________________________

Місце роботи, займана посада________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                

Місце проживання__________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                   

Контактний телефон________________________________________________________________________________________________________________________         

Адреса електронної пошти __________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                           

Повідомляю про отримання подарунка                                                                                                                

виклад обставин отримання подарунка (де, коли, від кого)

№ п/п Найменування подарунка Характеристика подарунка, його опис Кількість предметів Вартість в грн.*
1.        
2.        
Разом        

*Заповнюється при наявності документів, що підтверджують вартість подарунка.

 

(дата)                                                                                                              (підпис)

Особа, яка прийняла повідомлення   ___________________________________                                                                                       

(дата)                                                                                                               (підпис)

 

Додаток №3

до Антикорупційної програми

Державного підприємства

      «Житомирський бронетанковий завод»

Перелік корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з
корупцією, за які законом встановлено кримінальну/адміністративну
відповідальність, визначення підслідності кримінальних правопорушень

Перелік корупційних правопорушень,
за вчинення яких передбачено кримінальну відповідальність

Відповідно до примітки до статті 45 Кримінального кодексу України корупційними злочинами, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, згідно з цим Кодексом вважаються злочини, передбачені:

статтею 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

статтею 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем);

статтею 308 (викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем);

статтею 312 (викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем);

статтею 313 (викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням);

статтею 320 (порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів);

статтею 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження);

статтею 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем).

Згідно з приміткою до статті 45 Кримінального кодексу України також корупційними злочинами, відповідно до цього Кодексу, вважаються злочини, передбачені:

статтею 210 (нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням);

статтею 354 (підкуп працівника підприємства, установи чи організації); статтею 364 (зловживання владою або службовим становищем); статтею 3641 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);

статтею 3652 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги);

статтею 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

статтею 3682 (незаконне збагачення);

статтею 3683 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);

статтею 3684 (підкуп особи, яка надає публічні послуги); статтею 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі);

статтею 3692 (зловживання впливом).

Згідно з статтею 216 Кримінального процесуального кодексу України встановлена така підслідність щодо досудового розслідування корупційних кримінальних правопорушень:

Національна поліція України - щодо злочинів, передбачених статтями 262, 308, 3 1 2, 3 13 , 320, 3 57, 3641, 3652, 3683, 3684 Кримінального кодексу України.

Національне антикорупційне бюро України - щодо злочинів, передбачених статтями 191, 210, 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 364, 368, 3682, 369, 3692, 410 Кримінального кодексу України, якщо наявна хоча б одна з таких умов:

1)    злочин вчинено:

Президентом України, повноваження якого припинено, народним депутатом України, Прем’єр-міністром України, членом Кабінету Міністрів України, першим заступником та заступником міністра, членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України, Головою Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Головою Фонду державного майна України, його першим заступником та заступником, членом Центральної виборчої комісії, Головою Національного банку України, його першим заступником та заступником, членом Ради Національного банку України, Секретарем Ради національної безпеки і оборони

України, його першим заступником та заступником, Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим, його першим заступником та заступником, радником або помічником Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України;

державним службовцем, посада якого належить до категорії "А"; депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом обласної ради, міської ради міст Києва та Севастополя, посадовою особою місцевого самоврядування, посаду якої віднесено до першої та другої категорій посад;

суддею, суддею Конституційного Суду України, присяжним (під час виконання ним обов’язків у суді), Головою, заступником Голови, членом, інспектором Вищої ради правосуддя, Головою, заступником Голови, членом, інспектором Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

прокурорами органів прокуратури, зазначеними у пунктах 1-4, 5-11 частини першої статті 15 Закону України "Про прокуратуру";

особою вищого начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, вищого складу Національної поліції, посадовою особою митної служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника податкової та митної справи III рангу і вище, посадовою особою органів державної податкової служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника податкової та митної справи III рангу і вище;

військовослужбовцем вищого офіцерського складу Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;

керівником суб’єкта великого підприємництва, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків;

2)    розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в п’ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленої законом на час вчинення злочину (якщо злочин вчинено службовою особою державного органу, правоохоронного органу, військового формування, органу місцевого самоврядування, суб’єкта господарювання, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків);

3)    злочин, передбачений статтею 369, частиною першою статті 369[1] Кримінального кодексу України, вчинено щодо службової особи, визначеної у частині четвертій статті 18 Кримінального кодексу України або у пункті 1 частини п’ятої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України.

Перелік правопорушень, пов’язаних з корупцією
за вчинення яких передбачено адміністративну відповідальність

Відповідно до глави 13-А "Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією" Кодексу України про адміністративні правопорушення адміністративна відповідальність передбачена за:

порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 1724);

порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків (стаття 1725);

порушення вимог фінансового контролю (стаття 1726);

порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 1727);

незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень (стаття 1728);

невжиття заходів щодо протидії корупції (стаття 1729).

Згідно зі статтею 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення, передбачені статтями 1724 - 1729, мають право складати уповноважені на те посадові особи Національної поліції України та Національного агентства з питань запобігання корупції.

Перелік правопорушень, пов’язаних з корупцією,
за вчинення яких може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності

(не є виключним)

 

1.      Обмеження щодо одержання подарунка (стаття 23 Закону).

2.      Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (стаття 22 Закону).

3.      Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 25 Закону).

4.      Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 26 Закону).

5.      Обмеження спільної роботи близьких осіб (стаття 27 Закону).

6.      Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28 Закону).